طرح تحقیقاتی

عنوان: بررسی میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار در بیمارستان های نمازی و شهید فقیهی در سال 1383

مجری طرح: دکتر سعید قاضی پور
همکاران: دکتر سزانه حق پناه، رضا صادقی مهر، معصومه خرد

هدف: در سالیان اخیر تحول عظیمی در توجه به حقوق بیماران در ملل مختلف ایجاد شده و سیاست گزاری های بسیاری در این زمینه انجام شده است. اگر چه ماهیت حقوق مطرح شده در ملیتهای مختلف بسته به معیار های فرهنگی و اجتماعی جامعه متفاوت است، به عنوان یک توافق بنیادی و بین المللی حداقل حقوقی نظیر احترام به حریم شخصی، مراعات محرمانه بودن اطلاعات پزشکی، امکان پذیرش یا رد درمان توسط بیمار و آگاهی از عوارض داروها و اقدامات درمانی بایستی در مورد بیماران مد نظر قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع و توجهی که بخصوص در سالیان اخیر در کشورمان به تکریم ارباب رجوع و به خصوص رعایت حقوق بیماران شده ضروری است که به عنوان گام نخست از سطح آگاهی بیماران به حقوق خویش مطلع شویم.
روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی (cross sectional) بوده که در سه ماه اول سال 1383 در بیمارستان های نمازی و شهید فقیهی به عنوان دو مرکز آموزشی و درمانی بزرگ و مرجع انجام شد. حجم نمونه 384 نفر براورد شد که در بخشهای مختلف هر دو بیمارستان با نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بیماران انتخاب و مورد مصاحبه و تکمیل پرسشنامه قرار گرفتند در مجموع 332 پرسشنامه برگردانده شد و اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: از مجموع 332 پرسشنامه تکمیل شده نیمی مربوط به بیمارستان نمازی و نیم دیگر بیمارستان شهید فقیهی بوده است. میانگین سنی بیماران 7/16±42/43 بوده است. 6/54% مرد و بقیه زن بوده اند. از لحاظ تحصیلات 8/40% بیسواد یا زیر دیپلم بوده وبقیه در حد دیپلم و بالاتر بوده اند.
آگاهی بیماران از هر کدام از مواد هفت گانه ذکر شده در منشور حقوق بیمار به تفکیک و در مجموع سنجیده شده که در مجموع با در نظر گرفتن کلیه موارد و کلیه بیماران، 64% آگاهی داشته و از لحاظ میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرسنل در موارد مرتبط در مجموع 55% حقوق رعایت شده بوده است. میزان آگاهی بیماران با سطح سواد آنان ارتباط آماری معنی داری نشان نداد (p>0.5) ولی آگاهی بیماران با متغیر سن مرتبط بود بطوری که گروه سنی زیر 30 سال از تعداد موارد بیشتری از منشور حقوق نسبت بع گروه بالای 30سال آگاهی داشتند. (p>0.2)
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق به نظر می رسد که آگاهی بیماران از حقوق خویش در سطح مناسبی نمی باشد و بایستی اطلاع رسانی و آموزش همگانی در بعد وسیع به آحاد جامعه از طرق مختلف نظیر توزیع پمفلت، پوستر و رسانه های خبری صورت گیرد تا کلیه افراد به حقوق خویش واقف گشته و پس از آن در جهت ارزیابی رعایت حقوق بیمار، سیستم های پایش و ارزشیابی قوی بطور منظم و دوره ای فعالیت نمایند.

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *