حل مسأله و شادی

سکینه قلب و آرامش و داشتن نشاط و طراوت در زندگی انسان از چنان اهمیت ویژه ای برخوردار است که هدف اختصاصی عبودیت و ارتباط با خدا قلمداد شده است و از آنجا که بدیهیست که خداوند تبارک و تعالی نیازی به عبادت بنده ندارد بلکه آن هدف غایی باشد. …

ادامه مطلب »